Privacyverklaring

 

Heemskerk Hypotheken is onderdeel van Heemskerk Assurantiën B.V.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Heemskerk Assurantiën B.V., hierna te noemen: “Heemskerk Assurantiën’’ omgaat met uw gegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Heemskerk Assurantiën kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Heemskerk Assurantiën is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

 • Telefonisch: 0252-377310
 • E-mail: info@heemskerkassurantien.nl
 • Post: Wildlaan 3 2211 JZ Noordwijkerhout

 

Welke gegevens worden door Heemskerk Assurantiën vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning of bedrijfspand
Ten aanzien van onze diensten op het gebied van hypotheekadvies Wanneer u ons inschakelt om u advies te geven over hypotheken, een hypotheek via ons afsluit of informatie vraagt over onze dienstverlening op dit gebied, dan kunnen wij de navolgende gegevens over u vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • uw geslacht, uw leeftijds- en inkomens- en salarisgegevens en gezinssamenstelling;
 • uw bankrekeningnummer;
 • een kopie van uw ‘afgeschermde’ identiteitsbewijs;
 • uw eventuele huwelijksgoederenregime;
 • of u onder bewind bent gesteld dan wel er anderszins beperkingen bestaan in het kunnen nemen van beslissingen;
 • informatie over uw dienstverband, beroep en werkgever;
 • gezondheidsgegevens;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning/bedrijfspand waarvoor een hypotheek wordt aangevraagd of waarvoor advies wordt gevraagd zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • foto’s en video’s van de woning/bedrijfspand;
 • wanneer de woning/het bedrijfspand is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Ten aanzien van onze diensten op het gebied van verzekeringsadvies
Wanneer u ons inschakelt om u advies te geven over verzekeringen, verzekeringsproducten via ons afsluit of informatie vraagt over onze dienstverlening op dit gebied, dan kunnen wij de navolgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw geboortedatum en geboorteplaats;
 • uw geslacht, uw leeftijds- en inkomens- salarisgegevens en gezinssamenstelling;
 • uw bankrekeningnummer;
 • een kopie van uw ‘afgeschermde’ identiteitsbewijs;
 • of u onder bewind bent gesteld dan wel er anderszins beperkingen bestaan in het kunnen nemen van beslissingen;
 • informatie over uw dienstverband, beroep en werkgever;
 • uw kenteken bij een auto-, caravan-, motor- en/of brommerverzekering;
 • gezondheidsgegevens; gegevens over uw strafrechtelijke verleden; overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens dient u in ieder geval aan ons te verstrekken?
Indien u gebruik wenst te maken en/of maakt van onze diensten, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat wij over voornoemde gegevens beschikken. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

Waar gebruikt Heemskerk Assurantiën deze gegevens voor?

Ten aanzien van onze diensten op het gebied van hypotheekadvies
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan het persoonsgegevens die te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het Kadaster te raadplegen en persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze klanten of relaties. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • adviesdoeleinden wanneer u daarom heeft verzocht en het in kunnen schatten welke voorwaarden voor het afsluiten van een bepaalde hypotheek gelden;
 • de uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om een hypotheek voor u af te sluiten, om wijzigingen in de hypotheek door te voeren en/of om het door u afgenomen product te beheren;
 • voor algemeen klantencontact zoals de behandeling van vragen en klachten;
 • het (kunnen laten) uitvoeren van een risicobeoordeling voordat een hypotheek kan worden geaccepteerd of het in bepaalde gevallen laten beoordelen van uw kredietwaardigheid;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens en/of het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte;
 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en deze waar mogelijk nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen;
 • het kunnen toesturen aan u van marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor evenementen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij u informatie doen toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn;
 • het kunnen (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan u als debiteur om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek met u om u te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) het laten uitvoeren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen;
 • het geval wij onszelf moeten gaan verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken;
 • het geval we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

 

Ten aanzien van onze diensten op het gebied van verzekeringsadvies
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Denk aan het persoonsgegevens die te vinden zijn op openbare zakelijke websites en zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het Kadaster te raadplegen en persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze klanten of relaties. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • adviesdoeleinden wanneer u daarom heeft verzocht en in te kunnen schatten welke voorwaarden voor bepaalde verzekeringen gelden;
 • de uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om verzekeringen voor u af te sluiten, om wijzigingen in polissen door te voeren, om de door u afgenomen producten te beheren en claims, declaraties en schades af te handelen;
 • voor algemeen klantencontact zoals de behandeling van vragen en klachten;
 • het (kunnen laten) uitvoeren van een risicobeoordeling voordat een verzekering kan worden geaccepteerd of het in bepaalde gevallen laten beoordelen van uw kredietwaardigheid;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens en/of het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte;
 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en deze waar mogelijk nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen;
 • het kunnen toesturen aan u van marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen voor evenementen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij u informatie doen toekomen over diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn;
 • het kunnen (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan u als debiteur om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek met u om u te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) het laten uitvoeren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen;
 • het geval wij onszelf moeten verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken;
 • het geval we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

 

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens verwerken als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat u ons toestemming heeft gegeven voor het toezenden van informatie over producten en diensten. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij uw gegevens doorsturen aan de partijen bij wie een verzekering of hypotheek wordt afgesloten, aan schade-experts en schadeherstellers. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van vertaalbureaus, derden partijen voor de afhandeling van betalingen en maken wij bijvoorbeeld gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van post en pakketten;
 • wij kunnen een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met een overheidsinstantie;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om de kredietwaardigheid van u te controleren en/of antifraudecontroles uit te laten voeren;
 • wij kunnen gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekeraar, incassobureau of advocatenbureau voor het innen van een vordering op u of het oplossen van een geschil met u;
 • wij kunnen gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens, ten behoeve waarvan wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners, automatiseringspartijen en softwareleveranciers die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen;
 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze aansprakelijkheid;
 • voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie;
 • notarissen die worden ingeschakeld om hypothekenaktes te passeren;
 • een vennootschap die tot de ondernemingsgroep behoort.

 

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons of via info@heemskerkassurantien.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het behartigen van uw belangen of het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uitoefening van uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@heemskerkassurantien.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2021. Heemskerk Assurantiën behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Heemskerk Assurantiën zal u bij grote wijzigingen en wanneer dat van haar in redelijkheid kan worden verlangd een gewijzigde privacyverklaring doen toekomen.

 

www.heemskerkhypotheken.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.heemskerkhypotheken.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren